Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

RINO Vlaanderen

Kastanjelaan 5, 3001 Leuven

info@rinovlaanderen.be

0821.143.305
VZW

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van RINO Vlaanderen, een VZW met maatschappelijke zetel te Kastanjelaan 5, 3001 Leuven, RPR RINO Vlaanderen VZW, hierna RINO Vlaanderen. RINO Vlaanderen biedt haar klanten de mogelijkheid om zich online in te schrijven voor de cursussen uit haar website.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website. Bij de inschrijving via de website van RINO Vlaanderen moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door RINO Vlaanderen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds vrij van BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de cursussen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online folder met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RINO Vlaanderen niet. RINO Vlaanderen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. RINO Vlaanderen is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de cursist specifieke vragen heeft, verzoeken wij de cursist  om vooraf contact op te nemen via het algemene contactadres.

Het aanbod geldt steeds zolang het maximum aantal plaatsen niet is bereikt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door RINO Vlaanderen. RINO Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een cursus. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Aankopen

De klant schrijft zich in via de website rinovlaanderen.be, niet via mail of telefoon. Er kunnen  een aantal plaatsen worden vrijgehouden afhankelijk van hoeveel ingegeven wordt door de klant. Er wordt per mail bevestigd aan de klant met instructies over de overschrijving

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via overschrijving op het Rino rekeningnummer  

RINO Vlaanderen is gerechtigd een inschrijving te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de inschrijving waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

RINO Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor kosten die betrekking hebben tot het op locatie komen van de klant op de dag van de opleiding georganiseerd door RINO Vlaanderen.

De opleiding wordt uitsluitend georganiseerd op data die vermeld zijn op de website tenzij anders afgesproken en per mail gecommuniceerd door RINO Vlaanderen.

Elke kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan RINO Vlaanderen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

RINO Vlaanderen behoudt zich het recht om de toegang tot een opleiding te ontzeggen tot op het moment van de gehele betaling door de klant.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van RINO Vlaanderen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van cursist zich online inschrijven bij RINO Vlaanderen.

De klant heeft het recht om vóór een termijn van 30 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Indien de klant de overeenkomst meer dan een maand voor de aanvang herroept, zal RINO Vlaanderen alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen ( min de administratiekost van 50 euro) aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat RINO Vlaanderen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant info@rinovlaanderen.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de klant heeft verzocht om de annulatie te laten beginnen na de herroepingstermijn (één maand vooraf), betaalt de klant het volledige bedrag ( zie verdere info bij uitschrijven).

RINO Vlaanderen betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. 

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie is niet van toepassing op opleidingen.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van RINO Vlaanderen is bereikbaar  via e-mail op info@rinovlaanderen.be of per post op het volgende adres Kastanjelaan 5, 3001 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover RINO Vlaanderen beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt RINO Vlaanderen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde cursussen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, RINO Vlaanderen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerking van inschrijvingen, versturen van nieuwsbrieven, versturen van informatie omtrent de opleiding, reclamedoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan RINO Vlaanderen, Kastanjelaan 5, 3001 Leuven, info@rinovlaanderen.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot RINO Vlaanderen, Kastanjelaan 5, 3001 Leuven, info@rinovlaanderen.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

RINO Vlaanderen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op RINO Vlaanderen, Kastanjelaan 5, 3001 Leuven, info@rinovlaanderen.be.

TIP! Als dit onderwerp interessant is, lees dan zeker onze uitgebreide Privacy Disclaimer!

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 'third party cookies' van Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door RINO Vlaanderen om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van RINO Vlaanderen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

RINO Vlaanderen heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlages

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan RINO Vlaanderen, Kastanjelaan 5, 3001 Leuven, info@rinovlaanderen.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Meest recente brochures

Categoriën